?

Log in

No account? Create an account
Умка [entries|archive|friends|userinfo]
Умка

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

вода [Aug. 30th, 2012|01:43 pm]
Умка
[Tags|, ]

Пост про те, як мені не було чим занятись :)
Були ми в Хорватії на прекрасному озері. От тільки погода була паршива. Купатись не получилось, тому довелось розважатись по іншому.

IMG_5287Зацініть чистоту води, до речі

IMG_5285

IMG_5286

IMG_5288

IMG_5291
Жабка :)

IMG_5263
І саме озеро здалеку )

linkReply

Comments:
[User Picture]From: green_carrot
2012-08-30 11:51 am (UTC)
красата!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: umchenia
2012-08-30 09:49 pm (UTC)
Ти знаєш, я з тобою згідна :)
Озеро насправді офігенне, а то як я до нього через боснійських прикординників добиралась - ще офігенніше )
(Reply) (Parent) (Thread)